تعرفه سال 1400

تعرفه‌ها

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو را دارﻧﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ یک ماه

  طلایی ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ یک ماه
  99,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 30 روز فعال خواهد بود

  100

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  35

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو را دارﻧﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ سه ماه

  طلایی ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ سه ماه
  200,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 90 روز فعال خواهد بود

  300

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  90

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو را دارﻧﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ شش ماه

  طلایی ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ شش ماه
  350,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 180 روز فعال خواهد بود

  300

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  400

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو را دارﻧﺪ ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ یک سال

  طلایی ﭘﮑﯿﺞ ﺷﺨﺼﯽ یک سال
  500,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 365 روز فعال خواهد بود

  12

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  500

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • مناسب نمایشگاهها، نمایندگیهای مجاز و شرکتها ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی یک ماه

  برنزی نقره‌ای طلایی ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی یک ماه
  75,000 220,000 400,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 30 روز فعال خواهد بود

  8 12 16

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  25 35 50

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  8 10 14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • مناسب نمایشگاهها، نمایندگیهای مجاز و شرکتها ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی سه ماه

  برنزی نقره‌ای طلایی ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی سه ماه
  150,000 500,000 1,000,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 90 روز فعال خواهد بود

  8 12 16

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  70 120 150

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  8 10 14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • مناسب نمایشگاهها، نمایندگیهای مجاز و شرکتها ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی شش ماه

  برنزی نقره‌ای طلایی ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی
  280,000 900,000 1,700,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 180 روز فعال خواهد بود

  8 12 16

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  150 150 170

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  8 10 14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

 • مناسب نمایشگاهها، نمایندگیهای مجاز و شرکتها ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی یک سال

  برنزی نقره‌ای طلایی ﭘﮑﯿﺞ نمایشگاهی یک سال
  280,000 1,400,000 3,000,000

  قیمت «تومان»

  با پرداخت مبلغ مشخص شده، پکیج شما به مدت 365 روز فعال خواهد بود

  8 12 16

  تعداد آگهی

  حداکثر تعداد آگهی به صورت همزمان با امکان حذف و جایگزینی.

  300 200 250

  تعداد بالابر

  با استفاده از بالابر، آگهی خود را بلافاصله در صدر لیست آگهی‌ها نمایش دهید و آگهی خود را به فروش نزدیک‌تر کنید.

  8 10 14

  تعداد عکس

  تعداد عکسهایی که در آگهی شما قابل نمایش می باشند.

  برچسب سبز

  طبق آمار موجود، با برچسب سبز و ظاهری متمایز از سایر آگهی ها، تا ۷۰ درصد بازدید آگهی تان را افزایش دهید.

  آمار بازدید

  تعداد کل بازدید و تعداد بازدید روزانه برای آگهی شما در دسترس خواهد بود.

  تایید فوری

  این نوع آگهی پس از ثبت بلافاصله به کاربران نمایش داده خواهد شد.

  آگهی‌های مرتبط

  این نوع آگهی در انتهای صفحه جزییات دیگر آگهی ها نمایش داده می شود.

اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.