برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

فروش اقساطی کامیون ام پاور و کامیونت فورس، شهریور۱۴۰۲

کوثر تقی‌نسب در اخبار کامیون

فروش اقساطی کامیون ام پاور و کامیونت فورس شش تن با موعد تحویل یک ماهه آغاز شد.

ثبت نام اقساط امپاور

خرید ام پاور اقساطی پیش پرداخت ۳۶٫۵۳۵٫۴۶۷٫۲۰۰ و بیمه بدنه سال اول ۵۶۴٫۵۳۲٫۸۰۰ ریال با سه اقساط مختلف به فروشمی‌رسد.

خرید ام پاور اقساطی  در نوع اول با واریز نقدی معادل ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در دو مرحله انجام می شود. که مرحله اول با مبلغ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و مرحله دوم  ۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد ۱۲ قسط که اصل مبلغ قسط معادل ۱٫۳۴۶٫۶۴۰٫۰۰۰ و جمعاقساط و بیمه بدنه سالهای آتی معادل ۱٫۳۴۶٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال است که به ارائه دو ضامن معتبر نیاز دارد.

خرید ام پاور اقساطی  در نوع دوم با واریز نقدی معادل ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در دو مرحله انجام می شود. که مرحله اول با مبلغ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و مرحله دوم  ۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد ۲۴ قسط که جمع اقساط معادل۷۹۸٫۳۳۰٫۰۰۰ ریال و قسطبیمه بدنه سالهای آتی معادل ۲۹٫۴۱۰٫۰۰۰ ریال و جمع اقساط و بیمه بدنه سالهای آتی معادل معادل ۸۲۷٫۷۴۰٫۰۰۰ ریال که به ارائهدو ضامن معتبر نیاز دارد.

خرید ام پاور اقساطی در نوع سوم با واریز نقدی معادل ۳۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در دو مرحله انجام می شود. که مرحله اول با مبلغ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ و مرحله دوم  ۷٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با تعداد ۳۶ قسط که جمع اقساط ۶۲۴٫۷۳۰٫۰۰۰ ریال و قسط بیمه بدنهسالهای آتی معادل ۳۹٫۲۱۰٫۰۰۰ ریال و جمع اقساط و بیمه بدنه سالهای آتی معادل معادل ۶۶۳٫۹۴۰٫۰۰۰ ریال که به ارائه دوضامن معتبر نیاز دارد.

کامیونت فورس
کامیونت فورس

فروش نقدی کامیونت فورس

کامیونت فورس ۶ تن (کابین خوابدار) با قیمت فروش نقدی محصول ۱۵٫۷۵۵٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال در کاربری های متفاوت عرضه می‌شود.

خرید کامیونت فورس اقساطی کاربری باری چوبی با روکش فلزی مدل ۱۴۰۲ در رنگ سفید قیمتی معادل ۱٫۴۷۰٫۱۷۵٫۶۵۰ و قیمتفروش نقدی محصول به همراه کاربری معادل ۱۷٫۲۲۵٫۸۷۵٫۶۵۰ داشته و موعد تحویل آن ۳۰ روزه (هفته چهارم مهر سال ۱۴۰۲) است.

خرید کامیونت اقساطی کاربری بغل دار فلزی باز شو مدل ۱۴۰۲ در رنگ سفید قیمتی معادل ۱٫۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ و قیمت فروش نقدیمحصول به همراه کاربری معادل ۱۶٫۹۶۵٫۶۰۰٫۰۰۰ داشته و موعد تحویل آن ۳۰ روزه (هفته چهارم مهر سال ۱۴۰۲) است.

خرید کامیونت فورس اقساطی کاربری باری فلزی مدل ۱۴۰۲ در رنگ سفید قیمتی معادل ۱٫۴۳۹٫۸۶۲٫۷۵۰ و قیمت فروش نقدیمحصول به همراه کاربری معادل ۱۷٫۱۹۵٫۵۶۲٫۷۵۰ داشته و موعد تحویل آن ۳۰ روزه (هفته چهارم مهر سال ۱۴۰۲) است.

کاربری مسقف فلزی مدل ۱۴۰۲ در رنگ سفید قیمتی معادل ۱٫۷۲۷٫۸۳۵٫۳۰۰ و قیمت فروش نقدی محصول به همراه کاربری معادل۱۷٫۴۸۳٫۵۳۵٫۳۰۰ داشته و موعد تحویل آن ۳۰ روزه (هفته چهارم مهر سال ۱۴۰۲) است.

فروش اقساطی کامیونت فورس

خرید کامیونت اقساطی کامیونت فورس ۶ تن (کابین خوابدار) باری چوبی با روکش فلزی با پیش پرداخت معادل ۱۰٫۳۳۵٫۵۳۵٫۳۹۰ریال و مبلغ تسهیلات ۶٫۸۹۰٫۳۵۰٫۲۶۰ ریال با شرایط مختلف به فروش می‌رسد.

فروش ۳ماهه بدون سود و و با ۳ فقره چک یک ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ آذر و ۲۰ دی انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۲٫۲۹۶٫۷۸۳٫۴۳۰ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۶۸۹٫۳۵۰٫۲۶۰ ریال می‌باشد.

فروش ۶ماهه با سود ۹ درصد و با ۲ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان و ۲۰ بهمن انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۳٫۶۷۰٫۰۲۰٫۷۵۸ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۷٫۳۴۰٫۰۴۱٫۵۱۶ ریال می‌باشد.

فروش ۱۲ماهه با سود ۱۸ درصد و با ۴ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ بهمن، ۲۰ اردیبهشت و ۲۰ مرداد انجام می‌گیرد. مبلغهرکدام از چک‌ها معادل ۱٫۹۸۷٫۳۸۴٫۳۴۰ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۷٫۹۴۹٫۱۳۷٫۳۶۰ ریال می‌باشد.

کامیونت فورس ۶ تن (کابین خوابدار) بغل دار فلزی باز شو با پیش پرداخت معادل ۱۰٫۱۷۹٫۳۶۰٫۰۰۰ ریال و مبلغ تسهیلات۶٫۷۸۶٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال با شرایط مختلف به فروش می‌رسد.

فروش ۳ماهه بدون سود و و با ۳ فقره چک یک ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ آذر و ۲۰ دی انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۲٫۲۶۲٫۰۸۰٫۰۰۰ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۶٫۷۸۶٫۲۴۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

فروش ۶ماهه با سود ۹ درصد و با ۲ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان و ۲۰ بهمن انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۲٫۶۱۴٫۵۶۸٫۳۰۷ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۷٫۲۲۹٫۱۳۶٫۶۱۴ ریال می‌باشد.

فروش ۱۲ماهه با سود ۱۸ درصد و با ۴ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ بهمن، ۲۰ اردیبهشت و ۲۰ مرداد انجام می‌گیرد. مبلغهرکدام از چک‌ها معادل ۱٫۹۵۷٫۲۵۷٫۲۲۰ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۷٫۸۲۹٫۰۳۹٫۲۸۰ ریال می‌باشد.

کامیونت فورس ۶ تن (کابین خوابدار) باری فلزی با پیش پرداخت معادل ۱۰٫۳۱۷٫۳۳۷٫۶۵۰ ریال و مبلغ تسهیلات ۶٫۸۷۸٫۲۲۵٫۱۰۰ریال با شرایط مختلف به فروش می‌رسد.

فروش ۳ماهه بدون سود و و با ۳ فقره چک یک ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ آذر و ۲۰ دی انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۲٫۲۹۲٫۷۴۱٫۷۰۰ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۶٫۸۷۸٫۲۳۵٫۱۰۰ ریال می‌باشد.

فروش ۶ماهه با سود ۹ درصد و با ۲ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان و ۲۰ بهمن انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۳٫۶۶۳٫۵۶۲٫۵۱۱ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۷٫۳۲۷٫۱۲۵٫۰۲۲ ریال می‌باشد.

فروش ۱۲ماهه با سود ۱۸ درصد و با ۴ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ بهمن، ۲۰ اردیبهشت و ۲۰ مرداد انجام می‌گیرد. مبلغهرکدام از چک‌ها معادل ۱٫۹۸۳٫۷۸۷٫۲۵۵ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۷٫۹۳۵٫۱۴۹٫۰۲۰ ریال می‌باشد.

کامیونت فورس ۶ تن (کابین خوابدار) مسقف فلزی با پیش پرداخت معادل ۱۰٫۲۹۰٫۱۲۱٫۱۸۰ ریال و مبلغ تسهیلات۶٫۹۹۳٫۴۱۴٫۱۲۰ ریال با شرایط مختلف به فروش می‌رسد.

فروش ۳ماهه بدون سود و و با ۳ فقره چک یک ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ آذر و ۲۰ دی انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۲٫۳۳۱٫۱۳۸٫۰۴۰ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۶٫۹۹۳٫۴۱۴٫۱۲۰ ریال می‌باشد.

فروش ۶ماهه با سود ۹ درصد و با ۲ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان و ۲۰ بهمن انجام می‌گیرد. مبلغ هرکدام از چک‌ها معادل۳٫۷۲۴٫۹۱۵٫۸۶۴ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره چک ۷٫۴۴۹٫۸۳۱٫۷۲۸ ریال می‌باشد.

فروش ۱۲ماهه با سود ۱۸ درصد و با ۴ فقره چک سه ماهه به تاریخ‌ ۲۰ آبان، ۲۰ بهمن، ۲۰ اردیبهشت و ۲۰ مرداد انجام می‌گیرد. مبلغهرکدام از چک‌ها معادل ۲٫۰۱۷٫۰۰۹٫۵۶۳ ریال و مبلغ چک تضمین در یک فقره معادل ۸٫۰۶۸٫۰۳۸٫۲۵۲ ریال می‌باشد.